BUTY SZYTE NA MIARĘ | TRADYCJE RODZINNE OD 1943

Regulamin

INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego agaprus.pl (zwanego dalej „Sklepem”) jest Agnieszka Prus Works, ul. Glogera 3/24, 02-051 Warszawa, NIP: 1181931871.

2. Sklep prowadzi sprzedaż internetową toreb, wysyłka jest realizowana z Polski.

3. Kontakt ze sklepem jest możliwy za pośrednictwem adresu emai: studio@agaprus.pl oraz pod numerem telefonu 507 021 707.

ZAMÓWIENIA I REALIZACJA

1. Zamówienie za pośrednictwem Sklepu może złożyć: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat / osoba prawna / jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiadają zdolność do czynności prawnych (dalej „Zamawiający”)

2. Zamówienia w Sklepie można składać za pośrednictwem strony agaprus.pl.

3. Zamówienia mogą być składane codziennie 24h na dobę, nie wyłączając weekendów i Świąt.

4. Wysyłka zamówień odbywa się w środy dla zamówień złożonych do wtorku włącznie.

5. Każde zamówienie, które zostaje przyjęte do realizacji, potwierdzamy poprzez automatyczny e-mail, wygenerowany przez Sklep. W przypadku przedpłaty zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po potwierdzeniu zrealizowania płatności.

6. Przy składaniu zamówień Zamawiający podaje: zamawiany towar / adres, na jaki ma być dostarczony zakupiony towar / sposób dostawy / sposób płatności.

7. Zamówienia są dostarczane do Zamawiającego w przeciągu maksymalnie 9 dni roboczych.

8. Zamówienie jest dostarczane na adres podany przez Zamawiającego.

9. Płatność za dostawę pokrywa Zamawiający.

10. Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych.

11. Zamówienie realizowane jest w cenie, która w momencie jego składania obowiązywała na dany produkt i była wyszczególniona przy dokładnym opisie produktu.

12. Sklep ma prawo organizować oraz odwoływać wszelkiego rodzaju promocje i wyprzedaże, może także zmieniać ceny produktów. Każde zamówienie jest realizowane w cenie, jaka w momencie jego składania była wyszczególniona przy składanym produkcie, więc wszystkie zamówione towary przed wejściem zmiany, zostają wysyłane w cenie sprzed modyfikacji. W przypadku przedpłaty zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po potwierdzeniu zrealizowania płatności.

13. Promocji i rabatów w sklepie nie można łączyć, chyba, że regulamin danej promocji mówi inaczej. Każda pomyłka ze strony systemu obsługującego sklep, która połączy promocje, powoduje, że zamówienie jest nieważne.

14. Kwoty podane w sklepie dotyczą oferty internetowej.

15. Ceny w Sklepie dotyczą jedynie zamówień złożonych indywidualnie przez Zamawiającego przez Internet na stronie internetowej: http://agaprus.pl.

16. W przypadku chwilowego braku towaru bądź wyczerpania zapasu danego produktu, Zamawiający jest informowany o tym drogą elektroniczną lub telefoniczną i ustalany jest dalszy przebieg zdarzeń, taki jak anulacja zamówienia lub przedłużenie czekania na jego realizację.

17. Jeżeli Zamawiający nie zgodzi się na zmianę czasu realizacji zamówienia ze względu na braki magazynowe, zamówienie może zostać anulowane w całości bądź jedynie w pozycji, która prowadzi do wydłużenia czasu realizacji zamówienia.

18. W przypadku wątpliwości dotyczących zamówienia, Sklep ma prawo skontaktować się z Zamawiającym pod podany przez niego adres e-mail.

19. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, jeśli Zamawiający poda błędny adres dostawy.

20. Do każdej przesyłki Sklep dołącza dowód zakupu: paragon fiskalny.

21. Zmian w zamówieniu można dokonać kontaktując się ze Sklepem pod podanymi wyżej danymi kontaktowymi (telefon lub e-mail).

22. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym agaprus.pl jest prawnie wiążącą umową Sprzedaży pomiędzy Agnieszka Prus Works, a Zamawiającym.

PŁATNOŚCI

1. Dokonując zakupu w Sklepie Zamawiający dokonuje przelewu bankowego za zamówiony towar na poniższe dane: Agnieszka Prus Works, Glogera 3/24 02-051 Warszawa
30 1140 2004 0000 3402 8085 4203

2. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność za zamówienie została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności, zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy przeliczony według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania.

ZWROTY I REKLAMACJE

1. Zamawiający może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową drogą elektroniczną na adres studio@agaprus.pl.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokument potwierdzający nabycie towaru i opis reklamacji.

3. Reklamowany towar należy przesłać na adres: Prezydencka 11, 02-072 Warszawa, z dopiskiem „reklamacja”/”zwrot”.

4. Sklep w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

5. Gdy towar ma wadę, Zamawiający może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub go naprawi. Nie ma to zastosowania jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany lub naprawy towaru.

6. Zamawiający może zamiast zaproponowanej przez Sklep naprawy towaru żądać jego wymiany lub zamiast wymiany żądać naprawy, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Zamawiającego inny sposób zaspokojenia.

7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.

8. Zamiast żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, Zamawiający ma prawo żądać wymiany lub naprawy towaru. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

9. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep – w zależności od sposobu załatwienia reklamacji – odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Zamawiającego, zwraca odpowiednią część ceny w związku z jej obniżeniem lub, w przypadku odstąpienia od umowy, zwraca należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji .

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Zamawiający wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Zamawiającego weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą na adres: Agnieszka Prus Works, Prezydencka 11, 02-072 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: studio@agaprus.pl)

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Zamawiający wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Zamawiającemu zwracane są otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Zamawiającego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

5. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Zanawiający zgodzilił się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Zanawiający nie poniosie żadnych opłat w związku ze zwrotem. Sklep możę wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Zamawiający powinien odesłać lub przekazać rzecz na adres Agnieszka Prus Works, Prezydencka 11, 02-072 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od niniejszej umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający odeśle rzecz przed upływem 14 dni.

7. Zamawiający odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zamawiającemu w wypadkach: umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; / umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Zamawiającego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; / umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

9. Uprawnienia wynikające z tytułu niezgodności towaru z umową nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji, o ile w odniesieniu do danych produktów została udzielona gwarancja.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest Agnieszka Prus Works, Glogera 3/24, 02-051 Warszawa.

2. Dane osobowe podane przez Zamawiającego na stronie agaprus.pl są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz za odrębną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo-promocyjnych, zgodne z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002r. poz. 926, z późn.zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

3. Zamawiający może otrzymywać drogą elektroniczną materiały o charakterze marketingowym jeśli wyrazi na to zgodę.

4. Zamawiający może anulować zgodę na otrzymywanie materiałów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: studio@agaprus.pl.

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny ale niezbędny dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.

6. Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i adresowych oraz ich poprawiania.

Write a comment

Dodaj komentarz